--

דוחות מילוליים וכספיים

דוח כספי 2017 מסלול חדש

דוח מילולי 2017 מסלול חדש

אסיפות כלליות

אסיפה כללית 2017

ביטוח עמותה 2019-2020

טפסי ועדת ביקורת

טופס ועדת ביקורת 2017

אישורים

אישור ניהול ספרים 2019

אישור הגשת מסמכים לניהול תקין 2018

אישור הגשת מסמכים לניהול תקין 2019